ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Povinné informace o produktech

Atestace produktů dle zákona 365

Ve smyslu zákona č.365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve smyslu nových znění standardů pro atestaci, spadají všechny produkty firmy YAMACO Software do kategorie softwaru, který vyžaduje atestaci. Pro zjednodušení práce a pro pohodlí našich zákazníků jsme na vlastní náklady provedli atesty všech našich informačních systémů, přičemž veřejné části tzv. atestačních protokolů jsou jednak k dispozici níže na této stránce, jednak přímo na stránkách atestačního střediska RELSIE, které atesty všech našich produktů provádí: www.relsie.cz.

Evidence dopravních agend; Evidence přestupků

Atestace byla ukončena. Veřejná část atestu je k nahlédnutí zde. Pokud máte zájem o zaslání kompletního atestačního protokolu včetně jeho neveřejné části, můžete si jej u naší firmy objednat za paušální poplatek 400 Kč+20% DPH.

Myslivecké a rybářské průkazy

Atestace byla ukončena. Veřejná část atestu je k nahlédnutí zde. Pokud máte zájem o zaslání kompletního atestačního protokolu včetně jeho neveřejné části, můžete si jej u naší firmy objednat za paušální poplatek 400 Kč+20% DPH.

Evidence myslivosti

Atestace byla ukončena. Veřejná část atestu je k nahlédnutí zde. Pokud máte zájem o zaslání kompletního atestačního protokolu včetně jeho neveřejné části, můžete si jej u naší firmy objednat za paušální poplatek 400 Kč+20% DPH.

Plánování pracovních cest; Evidence kancelářských potřeb; SMS konzola

Dle sdělení Ministerstva informatiky ČR číslo jednací MI 3855/2004 44 ze dne 29.prosince 2004 jsou uvedené produkty tzv. provozními informačními systémy a nevyžadují atestaci dle zákona 365/2000 Sb.

Výherní hrací přístroje

Atestace byla ukončena. Veřejná část atestu je k nahlédnutí zde. Pokud máte zájem o zaslání kompletního atestačního protokolu včetně jeho neveřejné části, můžete si jej u naší firmy objednat za paušální poplatek 400 Kč+20% DPH.

Zákonné informace o produktech

Evidence dopravních agend; Evidence přestupků

funkce produktu

jedná se o komplexní informační a evidenční systém pro odbory dopravy krajských a městských úřadů. Systém řeší jednotlivé evidenční okruhy práce uvedených úřadů, umožňuje vydávání libovolných dokumentů a tvorbu sestav a výběrových sumářů. Evidenční agendy jsou tyto: evidence dopravců, řidičů a vozidel v taxislužbě, nákladní a osobní dopravě * evidence stanic technické kontroly a měření emisí * vydávání licencí v osobní dopravě * silniční hospodářství a speciální stavební úřad * agenda státního odborného dozoru v silniční dopravě * evidence přestupků * agenda odborné způsobilosti dopravců včetně tvorby testů * evidence autoškol, řidičů a učitelů, evidence žadatelů o řidičské oprávnění a účastníků zdokonalování profesní způsobilosti * evidence zadržených řidičských průkazů

související právní normy

 • Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 470/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.

vlastní číselníky

jsou použity jednak číselníky s obecnou platností (typy událostí v silničním hospodářství, kategorie vozidel, kategorie stanic měření emisí), jednak číselníky uživatelské (seznamy typů vozidel, barev, hraničních přechodů pro vozidla aj.)

seznam používaných formulářů

 • Stanovisko k provozování taxislužby, nákladní dopravy, osobní dopravy
 • Stanovení evidenčního čísla pro vozidla taxislužby
 • Osvědčení řidiče taxislužby
 • Souhlas s provozováním STK a SME
 • Rozhodnutí o zahájení činnosti STK a SME
 • Stanovisko k udělení licence v osobní dopravě
 • Protokol o kontrole na úseku SOD v silniční dopravě
 • Protokol rozhodnutí na úseku silničního hospodářství
 • Protokol rozhodnutí na úseku speciálního stavebního úřadu
 • Osvědčení o odborné způsobilosti
 • Test pro účastníky zkoušek OZPD
 • Další formuláře jsou vytvářeny na uživatelské úrovni a jejich počet není omezen.

Myslivecké a rybářské průkazy

funkce produktu

jedná se o komplexní informační a evidenční systém pro referáty a odbory životního prostředí, řešící problematiku mysliveckých a rybářských průkazů. Systém řeší jednotlivé evidenční okruhy práce uvedených úřadů, umožňuje vydávání libovolných dokumentů a tvorbu sestav a výběrových sumářů. Evidenční agendy jsou tyto: lovecké lístky tuzemské a zahraniční * myslivecké stráže * lesní stráže * zbrojní průkazy * stráže ochrany přírody a krajiny * rybářské stráže * vodní stráže * myslivečtí hospodáři * evidence pokutových bloků

související právní normy

 • Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství 
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.
 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

vlastní číselníky

jsou použity jednak číselníky s obecnou platností (typy loveckého lístku), jednak číselníky uživatelské (seznamy funkcí v MS, výše pokut aj.)

seznam používaných formulářů

 • Žádost o výpis z rejstříku trestů
 • Lovecký lístek pro tuzemce
 • Lovecký lístek pro zahraniční žadatele
 • Průkaz myslivecké stráže
 • Průkaz lesní stáže
 • Průkaz vodní stráže
 • Průkaz rybářské stráže
 • Průkaz stráže ochrany přírody a krajiny
 • Průkaz mysliveckého hospodáře
 • Další formuláře jsou vytvářeny na uživatelské úrovni a jejich počet není omezen.

Evidence myslivosti

funkce produktu

jedná se o komplexní informační a evidenční systém pro referáty a odbory životního prostředí, řešící problematiku myslivecké evidence. Systém řeší jednotlivé evidenční okruhy práce uvedených úřadů, umožňuje vydávání libovolných dokumentů a tvorbu sestav a výběrových sumářů. Evidenční agendy jsou tyto: evidence ulovené zvěře * plánování a statistiky * zařazovací protokoly honiteb * lovecky upotřebitelní psi * myslivecká personalistika * povolenky k lovu * odbyt zvěřiny * evidence honebních společenstev * hodnocení loveckých trofejí

související právní normy

 • Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství 
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.
 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

vlastní číselníky

jsou použity jednak číselníky s obecnou platností, jednak číselníky uživatelské ( seznamy funkcí v MS, druhy zvěře, trofejí aj.)

seznam používaných formulářů

 • Povolenka k lovu
 • Plán chovu a lovu I
 • Plán chovu a lovu II
 • Plán chovu a lovu III
 • Plán péče o zvěř
 • Výkaz Mysl 1-01
 • Zařazovací protokol honitby
 • Protokol hodnocení trofeje
 • Další formuláře jsou vytvářeny na uživatelské úrovni a jejich počet není omezen.

 

Výherní hrací přístroje

funkce produktu

jedná se o komplexní informační a evidenční systém pro finanční odbory na obecních a městských úřadech, zabývá se evidencí provozovatelů VHP, přístrojů, rozhodnutí a souvisejícími činnostmi. Systém řeší jednotlivé evidenční okruhy práce uvedených úřadů, umožňuje vydávání libovolných dokumentů a tvorbu sestav a výběrových sumářů.

související právní normy

 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 223/1993 Sb. o hracích přístrojích

vlastní číselníky

jsou použity jednak číselníky s obecnou platností, jednak číselníky uživatelské

seznam používaných formulářů

 • Rozhodnutí o povolení provozu VHP
 • Známka pro VHP
 • Další formuláře jsou vytvářeny na uživatelské úrovni a jejich počet není omezen.

Zákon 101/2000 a Správní řád

Od 1.1.2005 vstupuje v platnost jednak novelizovaný zákon o ochraně osobních údajů, jednak nový správní řád. Změny ve zmíněných legislativních normách se částečně týkají některých programových produktů naší společnosti, a to v tomto rozsahu:

 • správní řád - týká se Evidence dopravních agend, Evidence přestupků, Výherních hracích přístrojů, Evidence zemědělských podnikatelů
 • zákon 101/2000 Sb. - týká se Evidence dopravních agend, Evidence přestupků, Mysliveckých a rybářských průkazů, Evidence zemědělských podnikatelů, Evidence myslivosti, Výherních hracích přístrojů
 • produkty, kterých se zmíněné normy netýkají, jsou Plánování pracovních cest, SMS Konzola a Evidence kancelářských potřeb

Změny v souvislosti s novým správním řádem:

 • nové údaje, týkající se spisu - datum založení spisu, datum uzavření spisu, seznam všech souvisejících dokumentů, vydaných v průběhu správního řízení
 • informace o dalším odvolání, odporu nebo změně rozhodnutí - ve stejném rozsahu, jako jsou k dispozici pro první ( dosavadní) odvolání
 • případné další změny budou prováděny operativně dle potřeby, která vyplyne z praktického provozu

Změny v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů:

 • ve smyslu §4 zákona jsou ve vyjmenovaných produktech zpracovávány jednak osobní údaje, jednak údaje citlivé.
 • citlivé údaje jsou reprezentovány pouze údaji Rodné číslo a/nebo Datum narození, přičemž tyto údaje jsou evidovány výhradně pro účely výkonu státní správy. Mimo několik výjimek není zadání citlivých údajů přímo vyžadováno a je na zvážení zpracovatele, zda tyto údaje ( má-li je k dispozici) eviduje či nikoliv, s přihlédnutím k ustanovení §9 zákona
 • zabezpečení údajů proti neoprávněnému použití ve smyslu §13,14 a 15 je řešeno souhrnem technických opatření, sestávajících jednak z prostředků na straně správce ( zabezpečení systémem přístupových práv jednotlivých uživatelů), jednak na straně každého softwarového produktu ze strany YAMACO Software ( soubor uživatelských účtů a jednotlivých oprávnění k příslušným agendám)
 • získání souhlasu subjektu údajů pro nakládání s citlivými údaji ve smyslu §9 písmeno a) je povinností správce údajů a informační systémy YAMACO Software nejsou touto skutečností nijak dotčeny
 • případné další změny budou prováděny operativně dle potřeby, která vyplyne z praktického provozu

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015. Další vlna zásadních technologických úprav byla provedena v průběhu roku 2020 a zkraje roku 2021.

Všechny naše oblíbené testy pro přípravu ke zkouškám jsou nyní k dispozici i jako mobilní aplikace pro Android a iOS. Podívejte se, jak se můžete připravit na zkoušku efektivně a zábavnou formou.

Potřebujete-li provést rychlou, spolehlivou a cenově dostupnou korekturu Vaší seminární nebo třeba diplomové práce, určitě vyzkoušejte služby projektu mylujucestinu.cz.

Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

V polovině srpna 2021 proběhlo hodnocení trofejí na následnou výstavu Natura Viva 2021 v Lysé nad Labem. Podívejte se na činnosti, které vlastní výstavě předcházely, a nahlédněte do jejího zákulisí.

Kalendář akcí

Firebird 5 Brno, 21.5., 9.00-12.00

Myslivecké a rybářské průkazy 6. června, 9.00-10.00

Hodnocení loveckých trofejí jako mobilní aplikace pro Android.

Plán dovolených nyní včetně flexibilní mobilní aplikace pro Android.

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu na jakékoliv téma dle Vašeho požadavku jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte.

Vydali jsme sadu nových mobilních aplikací pro Android a iOS.

Byl spuštěn vzdělávací program ZEUS - podrobnosti najdete zde.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

Zprávy pro klienty

Update - Evidence sociálních agend
23.4. - vydána verze 5.7.0.5

Update - Evidence myslivosti
8.4. - vydána verze 8.0.0.1

Nová verze - Evidence myslivosti
29.3. - vydána verze 8.0.0.0

Update - Automatické zálohování databází Firebird
11.3. - vydána verze 1.3.0.9

Update - Správa klíčového hospodářství
11.3. - vydána verze 1.6.0.3

Update - Parkovací karty a automaty
11.3. - vydána verze 1.5.0.13

Update - Evidence kancelářských potřeb
11.3. - vydána verze 1.7.0.5

Update - Plán dovolených
11.3. - vydána verze 2.6.0.1

Update - Plánování pracovních cest
11.3. - vydána verze 2.8.0.1

Update - Evidence smluv, objednávek a nemovitostí
11.3. - vydána verze 4.1.0.15

Update - Evidence přestupků samostatná
11.3. - vydána verze 11.4.0.12

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
8.3. - vydána verze 9.3.0.7

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
8.3. - vydána verze 9.3.0.4

Update - Elektronické testy OZ dopravců
8.3. - vydána verze 12.2.0.4

Update - Evidence dopravních agend
8.3. - vydána verze 12.2.0.6

Update - Aktualizace otázek pro myslivecké stráže
13.2. - vydána verze 034

Update - PDF ToolBox a Print Server
8.2. - vydána verze 3.0.0.8

Nová verze - Plán dovolených
2.2. - vydána verze 2.6.0.0

Update - Aktualizace interaktivních případových studií
19.1. - vydána verze 027

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
19.1. - vydána verze 127 

Update - Statistické přehledy a hlášení pro ESA
28.12. - vydána verze 2024.0.0.1

Update - Statistické přehledy a hlášení pro EDA
28.12. - vydána verze 2024.0.0.1

Nová verze - Evidence sociálních agend
29.11. - vydána verze 5.7.0.0

Nová verze - Plánování pracovních cest
1.8. - vydána verze 2.8.0.0

Nová verze - Elektronické testy pro myslivecké stráže
13.6. - vydána verze 9.3.0.0

Nová verze - Myslivecké a rybářské průkazy
13.6. - vydána verze 9.3.0.0

Nová verze - Elektronické testy OZ dopravců
26.4. - vydána verze 12.2.0.0

Nová verze - Evidence dopravních agend
26.4. - vydána verze 12.2.0.0

Nová verze - Správa klíčového hospodářství
24.4. - vydána verze 1.6.0.0