Povinné informace o produktech

Atestace produktů dle zákona 365

Ve smyslu zákona č.365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve smyslu nových znění standardů pro atestaci, spadají všechny produkty firmy YAMACO Software do kategorie softwaru, který vyžaduje atestaci. Pro zjednodušení práce a pro pohodlí našich zákazníků jsme na vlastní náklady provedli atesty všech našich informačních systémů, přičemž veřejné části tzv. atestačních protokolů jsou jednak k dispozici níže na této stránce, jednak přímo na stránkách atestačního střediska RELSIE, které atesty všech našich produktů provádí: www.relsie.cz.

Evidence dopravních agend; Evidence přestupků

Atestace byla ukončena. Veřejná část atestu je k nahlédnutí zde. Pokud máte zájem o zaslání kompletního atestačního protokolu včetně jeho neveřejné části, můžete si jej u naší firmy objednat za paušální poplatek 400 Kč+20% DPH.

Myslivecké a rybářské průkazy

Atestace byla ukončena. Veřejná část atestu je k nahlédnutí zde. Pokud máte zájem o zaslání kompletního atestačního protokolu včetně jeho neveřejné části, můžete si jej u naší firmy objednat za paušální poplatek 400 Kč+20% DPH.

Evidence myslivosti

Atestace byla ukončena. Veřejná část atestu je k nahlédnutí zde. Pokud máte zájem o zaslání kompletního atestačního protokolu včetně jeho neveřejné části, můžete si jej u naší firmy objednat za paušální poplatek 400 Kč+20% DPH.

Plánování pracovních cest; Evidence kancelářských potřeb; SMS konzola

Dle sdělení Ministerstva informatiky ČR číslo jednací MI 3855/2004 44 ze dne 29.prosince 2004 jsou uvedené produkty tzv. provozními informačními systémy a nevyžadují atestaci dle zákona 365/2000 Sb.

Výherní hrací přístroje

Atestace byla ukončena. Veřejná část atestu je k nahlédnutí zde. Pokud máte zájem o zaslání kompletního atestačního protokolu včetně jeho neveřejné části, můžete si jej u naší firmy objednat za paušální poplatek 400 Kč+20% DPH.

Zákonné informace o produktech

Evidence dopravních agend; Evidence přestupků

funkce produktu

jedná se o komplexní informační a evidenční systém pro odbory dopravy krajských a městských úřadů. Systém řeší jednotlivé evidenční okruhy práce uvedených úřadů, umožňuje vydávání libovolných dokumentů a tvorbu sestav a výběrových sumářů. Evidenční agendy jsou tyto: evidence dopravců, řidičů a vozidel v taxislužbě, nákladní a osobní dopravě * evidence stanic technické kontroly a měření emisí * vydávání licencí v osobní dopravě * silniční hospodářství a speciální stavební úřad * agenda státního odborného dozoru v silniční dopravě * evidence přestupků * agenda odborné způsobilosti dopravců včetně tvorby testů * evidence autoškol, řidičů a učitelů, evidence žadatelů o řidičské oprávnění a účastníků zdokonalování profesní způsobilosti * evidence zadržených řidičských průkazů

související právní normy

 • Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 470/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.

vlastní číselníky

jsou použity jednak číselníky s obecnou platností (typy událostí v silničním hospodářství, kategorie vozidel, kategorie stanic měření emisí), jednak číselníky uživatelské (seznamy typů vozidel, barev, hraničních přechodů pro vozidla aj.)

seznam používaných formulářů

 • Stanovisko k provozování taxislužby, nákladní dopravy, osobní dopravy
 • Stanovení evidenčního čísla pro vozidla taxislužby
 • Osvědčení řidiče taxislužby
 • Souhlas s provozováním STK a SME
 • Rozhodnutí o zahájení činnosti STK a SME
 • Stanovisko k udělení licence v osobní dopravě
 • Protokol o kontrole na úseku SOD v silniční dopravě
 • Protokol rozhodnutí na úseku silničního hospodářství
 • Protokol rozhodnutí na úseku speciálního stavebního úřadu
 • Osvědčení o odborné způsobilosti
 • Test pro účastníky zkoušek OZPD
 • Další formuláře jsou vytvářeny na uživatelské úrovni a jejich počet není omezen.

Myslivecké a rybářské průkazy

funkce produktu

jedná se o komplexní informační a evidenční systém pro referáty a odbory životního prostředí, řešící problematiku mysliveckých a rybářských průkazů. Systém řeší jednotlivé evidenční okruhy práce uvedených úřadů, umožňuje vydávání libovolných dokumentů a tvorbu sestav a výběrových sumářů. Evidenční agendy jsou tyto: lovecké lístky tuzemské a zahraniční * myslivecké stráže * lesní stráže * zbrojní průkazy * stráže ochrany přírody a krajiny * rybářské stráže * vodní stráže * myslivečtí hospodáři * evidence pokutových bloků

související právní normy

 • Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství 
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.
 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

vlastní číselníky

jsou použity jednak číselníky s obecnou platností (typy loveckého lístku), jednak číselníky uživatelské (seznamy funkcí v MS, výše pokut aj.)

seznam používaných formulářů

 • Žádost o výpis z rejstříku trestů
 • Lovecký lístek pro tuzemce
 • Lovecký lístek pro zahraniční žadatele
 • Průkaz myslivecké stráže
 • Průkaz lesní stáže
 • Průkaz vodní stráže
 • Průkaz rybářské stráže
 • Průkaz stráže ochrany přírody a krajiny
 • Průkaz mysliveckého hospodáře
 • Další formuláře jsou vytvářeny na uživatelské úrovni a jejich počet není omezen.

Evidence myslivosti

funkce produktu

jedná se o komplexní informační a evidenční systém pro referáty a odbory životního prostředí, řešící problematiku myslivecké evidence. Systém řeší jednotlivé evidenční okruhy práce uvedených úřadů, umožňuje vydávání libovolných dokumentů a tvorbu sestav a výběrových sumářů. Evidenční agendy jsou tyto: evidence ulovené zvěře * plánování a statistiky * zařazovací protokoly honiteb * lovecky upotřebitelní psi * myslivecká personalistika * povolenky k lovu * odbyt zvěřiny * evidence honebních společenstev * hodnocení loveckých trofejí

související právní normy

 • Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství 
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.
 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

vlastní číselníky

jsou použity jednak číselníky s obecnou platností, jednak číselníky uživatelské ( seznamy funkcí v MS, druhy zvěře, trofejí aj.)

seznam používaných formulářů

 • Povolenka k lovu
 • Plán chovu a lovu I
 • Plán chovu a lovu II
 • Plán chovu a lovu III
 • Plán péče o zvěř
 • Výkaz Mysl 1-01
 • Zařazovací protokol honitby
 • Protokol hodnocení trofeje
 • Další formuláře jsou vytvářeny na uživatelské úrovni a jejich počet není omezen.

 

Výherní hrací přístroje

funkce produktu

jedná se o komplexní informační a evidenční systém pro finanční odbory na obecních a městských úřadech, zabývá se evidencí provozovatelů VHP, přístrojů, rozhodnutí a souvisejícími činnostmi. Systém řeší jednotlivé evidenční okruhy práce uvedených úřadů, umožňuje vydávání libovolných dokumentů a tvorbu sestav a výběrových sumářů.

související právní normy

 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 223/1993 Sb. o hracích přístrojích

vlastní číselníky

jsou použity jednak číselníky s obecnou platností, jednak číselníky uživatelské

seznam používaných formulářů

 • Rozhodnutí o povolení provozu VHP
 • Známka pro VHP
 • Další formuláře jsou vytvářeny na uživatelské úrovni a jejich počet není omezen.

Zákon 101/2000 a Správní řád

Od 1.1.2005 vstupuje v platnost jednak novelizovaný zákon o ochraně osobních údajů, jednak nový správní řád. Změny ve zmíněných legislativních normách se částečně týkají některých programových produktů naší společnosti, a to v tomto rozsahu:

 • správní řád - týká se Evidence dopravních agend, Evidence přestupků, Výherních hracích přístrojů, Evidence zemědělských podnikatelů
 • zákon 101/2000 Sb. - týká se Evidence dopravních agend, Evidence přestupků, Mysliveckých a rybářských průkazů, Evidence zemědělských podnikatelů, Evidence myslivosti, Výherních hracích přístrojů
 • produkty, kterých se zmíněné normy netýkají, jsou Plánování pracovních cest, SMS Konzola a Evidence kancelářských potřeb

Změny v souvislosti s novým správním řádem:

 • nové údaje, týkající se spisu - datum založení spisu, datum uzavření spisu, seznam všech souvisejících dokumentů, vydaných v průběhu správního řízení
 • informace o dalším odvolání, odporu nebo změně rozhodnutí - ve stejném rozsahu, jako jsou k dispozici pro první ( dosavadní) odvolání
 • případné další změny budou prováděny operativně dle potřeby, která vyplyne z praktického provozu

Změny v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů:

 • ve smyslu §4 zákona jsou ve vyjmenovaných produktech zpracovávány jednak osobní údaje, jednak údaje citlivé.
 • citlivé údaje jsou reprezentovány pouze údaji Rodné číslo a/nebo Datum narození, přičemž tyto údaje jsou evidovány výhradně pro účely výkonu státní správy. Mimo několik výjimek není zadání citlivých údajů přímo vyžadováno a je na zvážení zpracovatele, zda tyto údaje ( má-li je k dispozici) eviduje či nikoliv, s přihlédnutím k ustanovení §9 zákona
 • zabezpečení údajů proti neoprávněnému použití ve smyslu §13,14 a 15 je řešeno souhrnem technických opatření, sestávajících jednak z prostředků na straně správce ( zabezpečení systémem přístupových práv jednotlivých uživatelů), jednak na straně každého softwarového produktu ze strany YAMACO Software ( soubor uživatelských účtů a jednotlivých oprávnění k příslušným agendám)
 • získání souhlasu subjektu údajů pro nakládání s citlivými údaji ve smyslu §9 písmeno a) je povinností správce údajů a informační systémy YAMACO Software nejsou touto skutečností nijak dotčeny
 • případné další změny budou prováděny operativně dle potřeby, která vyplyne z praktického provozu

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

 Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015.

 

Všem myslivcům, lovcům a přátelům přírody nabízíme sadu mobilních aplikací, propojenou s mezinárodním portálem Trofeje - Vaši trofej můžete operativně ohodnotit a okamžitě se  pochlubit jejími výsledky a fotografiemi!

 

Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

 

 Všichni registrovaní uživatelé mohou zadat technický nebo obchodní dotaz, námět na rozšíření produktu či jakýkoliv jiný vzkaz pomocí systému HelpDesk.

Kalendář akcí

Všechny vzdělávací akce pro rok 2018 již byly realizovány. Termíny kurzů pro 1. pololetí roku 2019 budou vypsány v polovině ledna.

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu k GDPR jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

Zprávy pro klienty

Update - Evidence myslivosti
10.12. - vydána verze 7.11.0.7

Update - Elektronické testy OZ dopravců
5.12. - vydána veze 11.3.0.4

Update - Evidence sociálních agend
18.11. - vydána veze 4.1.0.8

Update - Evidence smluv a objednávek
15.11. - vydána veze 3.5.0.7

Update - Evidence dopravních agend
15.11. - vydána verze 11.3.0.6

Update - PDFToolBox a PrintServer
7.11. - vydána veze 3.0.0.4

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
1.11. - vydána veze 9.1.0.3

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
1.11. - vydána veze 9.1.0.4

Update - Evidence přestupků samostatná
29.10. - vydána verze 11.2.0.6

Update - Aktualizace interaktivních případových studií
26.10. - vydána veze 011

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
26.10. - vydána veze 116

Update - Aktualizace testových otázek pro řidiče TAXI
26.10. - vydána veze 113

Update - Parkovací karty a automaty
24.5. - vydána veze 1.5.0.2

Update - Výherní hrací přístroje
24.5. - vydána veze 2.2.0.2

Nová verze - Parkovací karty a automaty
7.5. - vydána veze 1.5.0.0

Nová verze - Evidence přestupků samostatná
2.5. - vydána veze 11.2.0.0

Nová verze - Výherní hrací přístroje
1.5. - vydána veze 2.2.0.0

Nová verze - Evidence sociálních agend
1.5. - vydána veze 4.1.0.0

Nová verze - Elektronické testy OZ dopravců a řidičů
28.4. - vydána verze 11.3.0.0 

Nová verze - Evidence dopravních agend
28.4. - vydána verze 11.3.0.0

Nová verze - Myslivecké a rybářské průkazy
23.4. - vydána veze 9.1.0.0

Nová verze - Elektronické testy pro myslivecké stráže
23.4. - vydána veze 9.1.0.0

Update - Evidence smluv a objednávek
21.4.  - vydána veze 3.5.0.1

Nová verze - Evidence smluv a objednávek
18.4.  - vydána veze 3.5.0.0

Nová verze - Evidence myslivosti
8.3. - vydána verze 7.11.0.0

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro ESA
29.12. - vydána veze 2018.0.0.1

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro EDA
29.12. - vydána veze 2018.0.0.1

Update - Plán dovolených
29.12. - vydána veze 1.3.0.2

Nová verze - Plán dovolených
14.4. - vydána veze 1.3.0.0

Update - Plánování pracovních cest
26.1. - vydána veze 2.3.0.5 

Update - Evidence kancelářských potřeb
26.1. - vydána veze 1.6.0.5

Aktuality, technické informace

Miniaplikace na plochu

Pro uživatele Windows Vista a 7 nabízíme bezplatnou miniaplikaci na plochu, která zobrazuje nejčerstvější aktuality, týkající se našich produktů a služeb - zejména informace o nových verzích a updatech či pozvánky na školení, online kurzy nebo prezentace.

Miniaplikaci si můžete stáhnout zde, nainstalujete ji dvojklikem na stažený soubor.

 

Propojení našich aplikací se spisovými službami

Všechny naše klíčové produkty jsou nyní efektivně propojeny s nejčastěji používanými úřadovými informačními systémy, a to zejména ve vztahu k evidenci písemností, registrům a účetnictví. Podrobnosti o propojení včetně cen najdete v sekci Služby-propojení.

 

Rozšíření možností tematických školení

Náš propracovaný systém tematických školení rozšiřujeme o další novinku - videoukázky probíraných postupů, tzv. QuickExperience. Každý účastník školení tedy získá i USB náramek s ukázkami toho nejpodstatnějšího, co bylo na školení probíráno. Videoukázky lze spouštět zcela samostatně, jelikož jsou vybaveny vestavěným přehrávačem.

Malý příklad videoukázky