Povinné informace o produktech

Atestace produktů dle zákona 365

Ve smyslu zákona č.365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve smyslu nových znění standardů pro atestaci, spadají všechny produkty firmy YAMACO Software do kategorie softwaru, který vyžaduje atestaci. Pro zjednodušení práce a pro pohodlí našich zákazníků jsme na vlastní náklady provedli atesty všech našich informačních systémů, přičemž veřejné části tzv. atestačních protokolů jsou jednak k dispozici níže na této stránce, jednak přímo na stránkách atestačního střediska RELSIE, které atesty všech našich produktů provádí: www.relsie.cz.

Evidence dopravních agend; Evidence přestupků

Atestace byla ukončena. Veřejná část atestu je k nahlédnutí zde. Pokud máte zájem o zaslání kompletního atestačního protokolu včetně jeho neveřejné části, můžete si jej u naší firmy objednat za paušální poplatek 400 Kč+20% DPH.

Myslivecké a rybářské průkazy

Atestace byla ukončena. Veřejná část atestu je k nahlédnutí zde. Pokud máte zájem o zaslání kompletního atestačního protokolu včetně jeho neveřejné části, můžete si jej u naší firmy objednat za paušální poplatek 400 Kč+20% DPH.

Evidence myslivosti

Atestace byla ukončena. Veřejná část atestu je k nahlédnutí zde. Pokud máte zájem o zaslání kompletního atestačního protokolu včetně jeho neveřejné části, můžete si jej u naší firmy objednat za paušální poplatek 400 Kč+20% DPH.

Plánování pracovních cest; Evidence kancelářských potřeb; SMS konzola

Dle sdělení Ministerstva informatiky ČR číslo jednací MI 3855/2004 44 ze dne 29.prosince 2004 jsou uvedené produkty tzv. provozními informačními systémy a nevyžadují atestaci dle zákona 365/2000 Sb.

Výherní hrací přístroje

Atestace byla ukončena. Veřejná část atestu je k nahlédnutí zde. Pokud máte zájem o zaslání kompletního atestačního protokolu včetně jeho neveřejné části, můžete si jej u naší firmy objednat za paušální poplatek 400 Kč+20% DPH.

Zákonné informace o produktech

Evidence dopravních agend; Evidence přestupků

funkce produktu

jedná se o komplexní informační a evidenční systém pro odbory dopravy krajských a městských úřadů. Systém řeší jednotlivé evidenční okruhy práce uvedených úřadů, umožňuje vydávání libovolných dokumentů a tvorbu sestav a výběrových sumářů. Evidenční agendy jsou tyto: evidence dopravců, řidičů a vozidel v taxislužbě, nákladní a osobní dopravě * evidence stanic technické kontroly a měření emisí * vydávání licencí v osobní dopravě * silniční hospodářství a speciální stavební úřad * agenda státního odborného dozoru v silniční dopravě * evidence přestupků * agenda odborné způsobilosti dopravců včetně tvorby testů * evidence autoškol, řidičů a učitelů, evidence žadatelů o řidičské oprávnění a účastníků zdokonalování profesní způsobilosti * evidence zadržených řidičských průkazů

související právní normy

 • Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 470/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.

vlastní číselníky

jsou použity jednak číselníky s obecnou platností (typy událostí v silničním hospodářství, kategorie vozidel, kategorie stanic měření emisí), jednak číselníky uživatelské (seznamy typů vozidel, barev, hraničních přechodů pro vozidla aj.)

seznam používaných formulářů

 • Stanovisko k provozování taxislužby, nákladní dopravy, osobní dopravy
 • Stanovení evidenčního čísla pro vozidla taxislužby
 • Osvědčení řidiče taxislužby
 • Souhlas s provozováním STK a SME
 • Rozhodnutí o zahájení činnosti STK a SME
 • Stanovisko k udělení licence v osobní dopravě
 • Protokol o kontrole na úseku SOD v silniční dopravě
 • Protokol rozhodnutí na úseku silničního hospodářství
 • Protokol rozhodnutí na úseku speciálního stavebního úřadu
 • Osvědčení o odborné způsobilosti
 • Test pro účastníky zkoušek OZPD
 • Další formuláře jsou vytvářeny na uživatelské úrovni a jejich počet není omezen.

Myslivecké a rybářské průkazy

funkce produktu

jedná se o komplexní informační a evidenční systém pro referáty a odbory životního prostředí, řešící problematiku mysliveckých a rybářských průkazů. Systém řeší jednotlivé evidenční okruhy práce uvedených úřadů, umožňuje vydávání libovolných dokumentů a tvorbu sestav a výběrových sumářů. Evidenční agendy jsou tyto: lovecké lístky tuzemské a zahraniční * myslivecké stráže * lesní stráže * zbrojní průkazy * stráže ochrany přírody a krajiny * rybářské stráže * vodní stráže * myslivečtí hospodáři * evidence pokutových bloků

související právní normy

 • Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství 
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.
 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

vlastní číselníky

jsou použity jednak číselníky s obecnou platností (typy loveckého lístku), jednak číselníky uživatelské (seznamy funkcí v MS, výše pokut aj.)

seznam používaných formulářů

 • Žádost o výpis z rejstříku trestů
 • Lovecký lístek pro tuzemce
 • Lovecký lístek pro zahraniční žadatele
 • Průkaz myslivecké stráže
 • Průkaz lesní stáže
 • Průkaz vodní stráže
 • Průkaz rybářské stráže
 • Průkaz stráže ochrany přírody a krajiny
 • Průkaz mysliveckého hospodáře
 • Další formuláře jsou vytvářeny na uživatelské úrovni a jejich počet není omezen.

Evidence myslivosti

funkce produktu

jedná se o komplexní informační a evidenční systém pro referáty a odbory životního prostředí, řešící problematiku myslivecké evidence. Systém řeší jednotlivé evidenční okruhy práce uvedených úřadů, umožňuje vydávání libovolných dokumentů a tvorbu sestav a výběrových sumářů. Evidenční agendy jsou tyto: evidence ulovené zvěře * plánování a statistiky * zařazovací protokoly honiteb * lovecky upotřebitelní psi * myslivecká personalistika * povolenky k lovu * odbyt zvěřiny * evidence honebních společenstev * hodnocení loveckých trofejí

související právní normy

 • Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství 
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.
 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

vlastní číselníky

jsou použity jednak číselníky s obecnou platností, jednak číselníky uživatelské ( seznamy funkcí v MS, druhy zvěře, trofejí aj.)

seznam používaných formulářů

 • Povolenka k lovu
 • Plán chovu a lovu I
 • Plán chovu a lovu II
 • Plán chovu a lovu III
 • Plán péče o zvěř
 • Výkaz Mysl 1-01
 • Zařazovací protokol honitby
 • Protokol hodnocení trofeje
 • Další formuláře jsou vytvářeny na uživatelské úrovni a jejich počet není omezen.

 

Výherní hrací přístroje

funkce produktu

jedná se o komplexní informační a evidenční systém pro finanční odbory na obecních a městských úřadech, zabývá se evidencí provozovatelů VHP, přístrojů, rozhodnutí a souvisejícími činnostmi. Systém řeší jednotlivé evidenční okruhy práce uvedených úřadů, umožňuje vydávání libovolných dokumentů a tvorbu sestav a výběrových sumářů.

související právní normy

 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 223/1993 Sb. o hracích přístrojích

vlastní číselníky

jsou použity jednak číselníky s obecnou platností, jednak číselníky uživatelské

seznam používaných formulářů

 • Rozhodnutí o povolení provozu VHP
 • Známka pro VHP
 • Další formuláře jsou vytvářeny na uživatelské úrovni a jejich počet není omezen.

Zákon 101/2000 a Správní řád

Od 1.1.2005 vstupuje v platnost jednak novelizovaný zákon o ochraně osobních údajů, jednak nový správní řád. Změny ve zmíněných legislativních normách se částečně týkají některých programových produktů naší společnosti, a to v tomto rozsahu:

 • správní řád - týká se Evidence dopravních agend, Evidence přestupků, Výherních hracích přístrojů, Evidence zemědělských podnikatelů
 • zákon 101/2000 Sb. - týká se Evidence dopravních agend, Evidence přestupků, Mysliveckých a rybářských průkazů, Evidence zemědělských podnikatelů, Evidence myslivosti, Výherních hracích přístrojů
 • produkty, kterých se zmíněné normy netýkají, jsou Plánování pracovních cest, SMS Konzola a Evidence kancelářských potřeb

Změny v souvislosti s novým správním řádem:

 • nové údaje, týkající se spisu - datum založení spisu, datum uzavření spisu, seznam všech souvisejících dokumentů, vydaných v průběhu správního řízení
 • informace o dalším odvolání, odporu nebo změně rozhodnutí - ve stejném rozsahu, jako jsou k dispozici pro první ( dosavadní) odvolání
 • případné další změny budou prováděny operativně dle potřeby, která vyplyne z praktického provozu

Změny v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů:

 • ve smyslu §4 zákona jsou ve vyjmenovaných produktech zpracovávány jednak osobní údaje, jednak údaje citlivé.
 • citlivé údaje jsou reprezentovány pouze údaji Rodné číslo a/nebo Datum narození, přičemž tyto údaje jsou evidovány výhradně pro účely výkonu státní správy. Mimo několik výjimek není zadání citlivých údajů přímo vyžadováno a je na zvážení zpracovatele, zda tyto údaje ( má-li je k dispozici) eviduje či nikoliv, s přihlédnutím k ustanovení §9 zákona
 • zabezpečení údajů proti neoprávněnému použití ve smyslu §13,14 a 15 je řešeno souhrnem technických opatření, sestávajících jednak z prostředků na straně správce ( zabezpečení systémem přístupových práv jednotlivých uživatelů), jednak na straně každého softwarového produktu ze strany YAMACO Software ( soubor uživatelských účtů a jednotlivých oprávnění k příslušným agendám)
 • získání souhlasu subjektu údajů pro nakládání s citlivými údaji ve smyslu §9 písmeno a) je povinností správce údajů a informační systémy YAMACO Software nejsou touto skutečností nijak dotčeny
 • případné další změny budou prováděny operativně dle potřeby, která vyplyne z praktického provozu

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

 Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015.

 

Všem myslivcům, lovcům a přátelům přírody nabízíme sadu mobilních aplikací, propojenou s mezinárodním portálem Trofeje - Vaši trofej můžete operativně ohodnotit a okamžitě se  pochlubit jejími výsledky a fotografiemi!

 

Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

 

 Všichni registrovaní uživatelé mohou zadat technický nebo obchodní dotaz, námět na rozšíření produktu či jakýkoliv jiný vzkaz pomocí systému HelpDesk.

Kalendář akcí

14.3.2019 - tvorba a úprava šablon dokumentů - Brno (9.00-12.00) - 14 míst volných

15.3.2019 - tvorba a úprava šablon dokumentů - Praha (9.00-12.00) - 7 míst volných

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu k GDPR či na jakékoliv jiné téma dle Vašeho požadavku jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte.

Byl spuštěn nový vzdělávací program ZEUS - podrobnosti najdete zde.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

Zprávy pro klienty

Update - Parkovací karty a automaty
13.2. - vydána verze 1.5.0.4

Update - Plán dovolených
13.2. - vydána verze 1.3.0.5

Update - Evidence kancelářských potřeb
6.2. - vydána verze 1.6.0.6

Update - Plánování pracovních cest
6.2. - vydána verze 2.3.0.6

Update - Evidence přestupků samostatná
31.1. - vydána verze 11.2.0.8

Update - Evidence myslivosti
31.1. - vydána verze 7.11.0.8

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
30.1. - vydána verze 9.1.0.5

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
30.1. - vydána verze 9.1.0.5

Update - Evidence smluv a objednávek
28.1. - vydána verze 3.5.0.9

Update - Evidence sociálních agend
25.1. - vydána verze 4.1.0.9

Update - Elektronické testy OZ dopravců
17.1. - vydána verze 11.3.0.5

Update - Evidence dopravních agend
17.1. - vydána verze 11.3.0.8

Update - Výherní hrací přístroje
31.12. - vydána verze 2.2.0.3

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro ESA
28.12. - vydána verze 2019.0.0.1

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro EDA
28.12. - vydána verze 2019.0.0.1

Update - PDFToolBox a PrintServer
7.11. - vydána verze 3.0.0.4

Update - Aktualizace interaktivních případových studií
26.10. - vydána verze 011

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
26.10. - vydána verze 116

Update - Aktualizace testových otázek pro řidiče TAXI
26.10. - vydána verze 113

Nová verze - Parkovací karty a automaty
7.5. - vydána verze 1.5.0.0

Nová verze - Evidence přestupků samostatná
2.5. - vydána verze 11.2.0.0

Nová verze - Výherní hrací přístroje
1.5. - vydána verze 2.2.0.0

Nová verze - Evidence sociálních agend
1.5. - vydána verze 4.1.0.0

Nová verze - Elektronické testy OZ dopravců a řidičů
28.4. - vydána verze 11.3.0.0 

Nová verze - Evidence dopravních agend
28.4. - vydána verze 11.3.0.0

Nová verze - Myslivecké a rybářské průkazy
23.4. - vydána verze 9.1.0.0

Nová verze - Elektronické testy pro myslivecké stráže
23.4. - vydána verze 9.1.0.0

Nová verze - Evidence smluv a objednávek
18.4.  - vydána verze 3.5.0.0

Nová verze - Evidence myslivosti
8.3. - vydána verze 7.11.0.0