ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Propojení aplikací s ISZR (základní registry)

Tento dokument popisuje technické, metodické, licenční a obchodní aspekty propojení aplikací společnosti YAMACO Software a Informačního systému základních registrů (dále jen ISZR).

Metodické aspekty

Propojení se ISZR je koncipováno jako volitelné, tzn. je integrální součástí všech našich aplikací, ale v neaktivním stavu. V případě zájmu zákazníka o toto propojení bude poskytnut softwarový licenční klíč, který toto propojení zpřístupní.

Technické a technologické aspekty

Propojení je realizováno s využitím softwarové vrstvy od společnosti Marbes Consulting, přičemž tato softwarová vrstva může nabývat dvojí podoby:

- pouze funkce pro propojení aplikací a ISZR včetně veškeré legislativně vyžadované funckionality (logování přístupů, management rolí a uživatelů). Tato varianta bude poskytována standardně.

- funkce pro propojení aplikací a ISZR plus další doplňky, jako např. prohlížečka základních registrů. Tato varianta bude poskytována na přání klienta - máte-li nezávazný zájem o poskytnutí technických a cenových informací, dejte nám prosím vědět.

Pro vlastní propojení samozřejmě postačí první varianta.

Softwarová vrstva společnosti Marbes Consulting se instaluje na určený počítač (server) úřadu pouze jednou pomocí jednoduchého instalačního programu, přičemž je pro jeho provoz vyžadována pevná veřejná IP adresa. Naše aplikace, případně aplikace dalších společností, se pak připojují k této vrstvě pomocí určité URL adresy.

Veškeré produkty společnosti YAMACO Software je nutno registrovat v ISZR jako jeden systém (AIS).

Alternativně je propojení k dispozici i pro další systémy třetích stran:

  • eProxy společnosti Autocont
  • konektor společnosti Tesco SW
  • konektor Clover IDP společnosti Javlin
  • brána AIB společnosti GORDIC


Obchodní aspekty

Poplatek za propojení každé naší aplikace se skládá ze dvou částí:

- pořízení softwarové vrstvy společnosti Marbes Consulting (jedna vrstva je k dispozici pro všechny naše aplikace, tzn. např. k propojení Dopravních agend, Mysliveckých a rybářských průkazů a Evidence myslivosti postačí jedna a tatáž vrstva) a v dalších letech roční poplatek za maintenanci

Pořízení softwarové vrstvy:

krajské úřady – 20 000 Kč

úřady obcí III – 10 000 Kč

obce s POU, organizace ČMMJ – 6 000 Kč

Roční poplatek za maintenanci (údržbu a rozvoj) softwarové vrstvy – 18% z pořizovací ceny, začíná se účtovat od okamžiku předání licence k XZR

V případě, že zákazník již využívá informační systém PROXIO společnosti Marbes Consulting, obchodní aspekty pro tuto část se stanovují dohodou.

- poplatek za vytvoření propojení pro YAMACO Software – vztahuje se vždy na neomezený počet instalací daného produktu v rámci zákazníka:

Evidence dopravních agend
:

KrÚ 18 000 Kč, obce III 9 000 Kč

Myslivecké a rybářské průkazy:

KrÚ 3 500 Kč, obce III 9 000 Kč, obce s POU 3 000 Kč

Elektronické testy pro MS/RS/SP:

obce III 2 500 Kč

Evidence myslivosti:

KrÚ 4 000 Kč, obce III 5 000 Kč, LČR/VLS 6 000 Kč, OMS ČMMJ 2 000 Kč

Evidence přestupků samostatná:

KrÚ 6 000 Kč, obce III 7 000 Kč, obce s POU 3 000 Kč, ostatní subjekty 6 000 Kč

Evidence sociálních agend:

obce III 9 000 Kč

Evidence smluv a objednávek:

KrÚ 6 000 Kč, obce III 3 000 Kč, obce s POU 2 000 Kč

Poplatek za propojení je podobně jako poplatek za propojení se spisovou službou jednorázový a obsahuje doživotní aktualizaci propojení.

Modelový příklad výpočtu nákladů za propojení s ISZR

Úřad obce III si přeje propojit s IZSR aplikace Dopravní agendy (nainstalováno na 12 PC) a Myslivecké a rybářské průkazy (nainstalováno na 3 PC).

Pořízení:

- cena pro Marbes Consulting: 10 000 Kč+1 800 Kč maintenance, tj. 11 800 Kč

- cena pro YAMACO Software: 14 000 Kč

Pořizovací cena celkem: 25 800 Kč

Údržba každý rok:

- cena pro Marbes Consulting: 1 800 Kč

- cena pro YAMACO Software: 0 Kč

Cena údržby každý rok: 1 800 Kč

Jak je zřejmé, počet instalací jednotlivých produktů se do výsledné ceny nijak nepromítá.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH v zákonné výši.

Klienti, využívající OS Linux

Dle sdělení společnosti Marbes Consulting je jejich řešení naprogramováno v jazyce JAVA a tudíž platformně nezávislé. Nabízené řešení tedy může být použito jak na většinové platformě Windows, tak i na Linuxu.

Registrace našich systémů do ISZR

Doporučuje se registrovat všechny naše agendy do ISZR jako jeden celek, tzn. jeden AIS, minimálně z důvodu maximálního zjednodušení procesu (postačí pouze jeden certifikát). V případě, že jste již naše agendy registrovali jednotlivě, přeregistrujte je jako jednu agendu. Pokud to pro Vás není proveditelné, ponechte stávající stav.

Legislativní základy pro registraci našich agend do ISZR

Uvádíme výčet nejdůležitějších právních norem, na jejichž základě jsou naše systémy provozovány a využívány:

Evidence dopravních agend:

Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů


Evidence přestupků:

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Myslivecké a rybářské průkazy:

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Evidence myslivosti:

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Výherní hrací přístroje:

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 223/1993 Sb. o hracích přístrojích

Evidence sociálních agend:

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí

Instrukce č. 21-12242/2000 Ministerstva práce a sociálních věcí

Instrukce č. 21-42246/2002 Ministerstva práce a sociálních věcí


Kódy agend v ISZR

Abychom usnadnili úřadům proces připojení našich agend do ISZR, uvádíme příslušnost našich aplikací k jednotlivým agendám ISZR plus příslušné činnostní role:

Evidence dopravních agend

A1042 (silniční doprava)

CR9893
CR9895
CR9896
CR9897
CR9900
CR9901
CR9902
CR9903
CR9905
CR9906
CR9907
CR9908
CR9909
CR9911
CR9912
CR9918
CR9919
CR9920
CR9922
CR9938
CR9939
CR9940
CR9942
CR9946
CR9952
CR9956
CR9959
CR9976
CR9977
CR9978
CR9979
CR10729
CR10730
CR11931
CR11936
CR11937
CR11939
CR11940
CR11944
CR11945
CR11946
CR11948
CR11949
CR11950
CR11951
CR11952
CR11954
CR11959
CR11962
CR11963
CR11964
CR11969
CR11970
CR48348
CR48349
CR48350
CR48094
CR48096
CR48353
CR48354
CR48355
CR48097
CR48356

 

A1149 (přestupky)

CR7450

A1046 (agenda řidičů)

CR6116
CR6117
CR6118
CR6121

Evidence myslivosti - A943

CR2338
CR2344
CR2345
CR2346
CR2348
CR2350
CR2351
CR2352
CR2353
CR2354
CR2356
CR2357
CR2358
CR2359
CR2360

Myslivecké a rybářské průkazy

A943

CR2349
CR2352
CR2355
CR12143

A946

CR2398
CR2399
CR2396
CR2401

 

Elektronické testy pro myslivecké stráže

A943

CR2349
CR2352
CR2396
CR2401

Evidence přestupků (samostatná)

A1149

CR7450

A3787

CR43901

Evidence sociálních agend

A1185 (sociálněprávní ochrana dětí)

CR8344
CR8345
CR8346
CR8347
CR8348
CR8349
CR8350
CR8351
CR8353
CR8354
CR8355
CR8358
CR8359
CR8360
CR8361
CR8362
CR8363
CR11391

A530 (Sociální práce)

CR8512

Seznam služeb ISZR, volaných v IS společnosti YAMACO Software

E03 ISZRRobCtiAIFO
E05 ISZRRobCtiPodleUdaju
E258 ISZRRosCtiICO22
E256 ISZRRosCtiSeznamICO

Seznam údajů, uvedených v hlavičce požadavku do ISZR

- datum a čas žádosti
- kód agendy
- kód činnostní role
- identifikace OVM
- identifikace AIS
- identifikace subjektu
- identifikace uživatele
- důvod žádosti (předvyplněno číslo jednací)

Seznam údajů, které naše IS čtou z agendy ROB

Jmeno, Prijmeni, AdresaPobytu, Aifo, DatumNarozeni, Doklad, DorucovaciAdresa,
MistoNarozeni, Obcanstvi, DatumUmrti, DatovaSchrankaROB, RUIANCti

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015. Další vlna zásadních technologických úprav byla provedena v průběhu roku 2020 a zkraje roku 2021.

Všechny naše oblíbené testy pro přípravu ke zkouškám jsou nyní k dispozici i jako mobilní aplikace pro Android a iOS. Podívejte se, jak se můžete připravit na zkoušku efektivně a zábavnou formou.

Potřebujete-li provést rychlou, spolehlivou a cenově dostupnou korekturu Vaší seminární nebo třeba diplomové práce, určitě vyzkoušejte služby projektu mylujucestinu.cz.

Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

V polovině srpna 2021 proběhlo hodnocení trofejí na následnou výstavu Natura Viva 2021 v Lysé nad Labem. Podívejte se na činnosti, které vlastní výstavě předcházely, a nahlédněte do jejího zákulisí.

Kalendář akcí

Firebird 5 Brno, 21.5., 9.00-12.00

Myslivecké a rybářské průkazy 6. června, 9.00-10.00

Hodnocení loveckých trofejí jako mobilní aplikace pro Android.

Plán dovolených nyní včetně flexibilní mobilní aplikace pro Android.

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu na jakékoliv téma dle Vašeho požadavku jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte.

Vydali jsme sadu nových mobilních aplikací pro Android a iOS.

Byl spuštěn vzdělávací program ZEUS - podrobnosti najdete zde.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

Zprávy pro klienty

Update - Evidence sociálních agend
23.4. - vydána verze 5.7.0.5

Update - Evidence myslivosti
8.4. - vydána verze 8.0.0.1

Nová verze - Evidence myslivosti
29.3. - vydána verze 8.0.0.0

Update - Automatické zálohování databází Firebird
11.3. - vydána verze 1.3.0.9

Update - Správa klíčového hospodářství
11.3. - vydána verze 1.6.0.3

Update - Parkovací karty a automaty
11.3. - vydána verze 1.5.0.13

Update - Evidence kancelářských potřeb
11.3. - vydána verze 1.7.0.5

Update - Plán dovolených
11.3. - vydána verze 2.6.0.1

Update - Plánování pracovních cest
11.3. - vydána verze 2.8.0.1

Update - Evidence smluv, objednávek a nemovitostí
11.3. - vydána verze 4.1.0.15

Update - Evidence přestupků samostatná
11.3. - vydána verze 11.4.0.12

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
8.3. - vydána verze 9.3.0.7

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
8.3. - vydána verze 9.3.0.4

Update - Elektronické testy OZ dopravců
8.3. - vydána verze 12.2.0.4

Update - Evidence dopravních agend
8.3. - vydána verze 12.2.0.6

Update - Aktualizace otázek pro myslivecké stráže
13.2. - vydána verze 034

Update - PDF ToolBox a Print Server
8.2. - vydána verze 3.0.0.8

Nová verze - Plán dovolených
2.2. - vydána verze 2.6.0.0

Update - Aktualizace interaktivních případových studií
19.1. - vydána verze 027

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
19.1. - vydána verze 127 

Update - Statistické přehledy a hlášení pro ESA
28.12. - vydána verze 2024.0.0.1

Update - Statistické přehledy a hlášení pro EDA
28.12. - vydána verze 2024.0.0.1

Nová verze - Evidence sociálních agend
29.11. - vydána verze 5.7.0.0

Nová verze - Plánování pracovních cest
1.8. - vydána verze 2.8.0.0

Nová verze - Elektronické testy pro myslivecké stráže
13.6. - vydána verze 9.3.0.0

Nová verze - Myslivecké a rybářské průkazy
13.6. - vydána verze 9.3.0.0

Nová verze - Elektronické testy OZ dopravců
26.4. - vydána verze 12.2.0.0

Nová verze - Evidence dopravních agend
26.4. - vydána verze 12.2.0.0

Nová verze - Správa klíčového hospodářství
24.4. - vydána verze 1.6.0.0