Propojení aplikací s ISZR (základní registry)

Tento dokument popisuje technické, metodické, licenční a obchodní aspekty propojení aplikací společnosti YAMACO Software a Informačního systému základních registrů (dále jen ISZR).

Metodické aspekty

Propojení našich aplikací a ISZR bylo realizováno a je funkční k datu spuštění ISZR, přičemž probíhají průběžná vylepšení funcionality a doplnění dalších vlastností.

Propojení ISZR a našich aplikací je koncipováno jako jednosměrné, tzn. že úkonem bude čtení dat z ISZR (např. k doplnění, ověření nebo ztotožnění).

Propojení se ISZR je koncipováno jako volitelné, tzn. je bude integrální součástí všech našich aplikací, ale v neaktivním stavu. V případě zájmu zákazníka o toto propojení bude poskytnut softwarový licenční klíč, který toto propojení zpřístupní.

Technické a technologické aspekty

Propojení je realizováno s využitím softwarové vrstvy od společnosti Marbes Consulting, přičemž tato softwarová vrstva může nabývat dvojí podoby:

- pouze funkce pro propojení aplikací a ISZR včetně veškeré legislativně vyžadované funckionality (logování přístupů, management rolí a uživatelů). Tato varianta bude poskytována standardně.

- funkce pro propojení aplikací a ISZR plus další doplňky, jako např. prohlížečka základních registrů. Tato varianta bude poskytována na přání klienta - máte-li nezávazný zájem o poskytnutí technických a cenových informací, dejte nám prosím vědět.

Pro vlastní propojení samozřejmě postačí první varianta.

Softwarová vrstva společnosti Marbes Consulting se instaluje na určený počítač (server) úřadu pouze jednou pomocí jednoduchého instalačního programu, přičemž je pro jeho provoz vyžadována pevná veřejná IP adresa. Naše aplikace, případně aplikace dalších společností, se pak připojují k této vrstvě pomocí určité URL adresy.

Veškeré produkty společnosti YAMACO Software je nutno registrovat v ISZR jako jeden systém (AIS).

Alternativně je propojení k dispozici i pro další systémy třetích stran:

  • eProxy společnosti Autocont
  • konektor společnosti Tesco SW
  • konektor Clover IDP společnosti Javlin
  • brána AIB společnosti GORDIC


Licenční aspekty

Vzhledem k charakteru propojení a objemu nutných úprav našich aplikací a v souvislosti s výší cen systémové podpory našich aplikací nemůže být a není toto propojení zahrnuto v ceně systémové podpory, tzn. nemůže být chápáno jako legislativní update.

Další skutečností, kterou je třeba zohlednit, je využití softwarové vrstvy od společnosti Marbes Consulting, případně cena licence eProxy společnosti Autocont..

V každém případě bude propojení licencováno bez ohledu na počet instalací dané aplikace na Vašem úřadě nebo ve Vaší organizaci.

Obchodní aspekty

Poplatek za propojení každé naší aplikace se skládá ze dvou částí:

- pořízení softwarové vrstvy společnosti Marbes Consulting (jedna vrstva je k dispozici pro všechny naše aplikace, tzn. např. k propojení Dopravních agend, Mysliveckých a rybářských průkazů a Evidence myslivosti postačí jedna a tatáž vrstva) a v dalších letech roční poplatek za maintenanci

Pořízení softwarové vrstvy:

krajské úřady – 20 000 Kč

úřady obcí III – 10 000 Kč

obce s POU, organizace ČMMJ – 6 000 Kč

Roční poplatek za maintenanci (údržbu a rozvoj) softwarové vrstvy – 18% z pořizovací ceny, začíná se účtovat od okamžiku předání licence k XZR

V případě, že zákazník již využívá informační systém PROXIO společnosti Marbes Consulting, obchodní aspekty pro tuto část se stanovují dohodou.

- poplatek za vytvoření propojení pro YAMACO Software – vztahuje se vždy na neomezený počet instalací daného produktu v rámci zákazníka:

Evidence dopravních agend
:

KrÚ 18 000 Kč, obce III 9 000 Kč

Myslivecké a rybářské průkazy:

KrÚ 3 500 Kč, obce III 9 000 Kč, obce s POU 3 000 Kč

Elektronické testy pro MS/RS/SP:

obce III 2 500 Kč

Evidence myslivosti:

KrÚ 4 000 Kč, obce III 5 000 Kč, LČR/VLS 6 000 Kč, OMS ČMMJ 2 000 Kč

Evidence přestupků samostatná:

KrÚ 6 000 Kč, obce III 7 000 Kč, obce s POU 3 000 Kč, ostatní subjekty 6 000 Kč

Výherní hrací přístroje:

obce III 8 000 Kč

Evidence sociálních agend:

obce III 9 000 Kč

Evidence smluv a objednávek:

KrÚ 6 000 Kč, obce III 3 000 Kč, obce s POU 2 000 Kč

Poplatek za propojení je podobně jako poplatek za propojení se spisovou službou jednorázový a obsahuje doživotní aktualizaci propojení.

Modelový příklad výpočtu nákladů za propojení s ISZR

Úřad obce III si přeje propojit s IZSR aplikace Dopravní agendy (nainstalováno na 12 PC) a Myslivecké a rybářské průkazy (nainstalováno na 3 PC).

Pořízení:

- cena pro Marbes Consulting: 10 000 Kč+1 800 Kč maintenance, tj. 11 800 Kč

- cena pro YAMACO Software: 14 000 Kč

Pořizovací cena celkem: 25 800 Kč

Údržba každý rok:

- cena pro Marbes Consulting: 1 800 Kč

- cena pro YAMACO Software: 0 Kč

Cena údržby každý rok: 1 800 Kč

Jak je zřejmé, počet instalací jednotlivých produktů se do výsledné ceny nijak nepromítá.

Školení k použití propojení

Školení jsou organizována dle zájmu klientů na obvyklých školících místech po celé ČR za ceníkovou cenu. Pozvánky obdrží všichni naši zákazníci včas a informace o termínech a místech školení budou vyvěšeny rovněž na našem webu.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH v zákonné výši.

Klienti, využívající OS Linux

Dle sdělení společnosti Marbes Consulting je jejich řešení naprogramováno v jazyce JAVA a tudíž platformně nezávislé. Nabízené řešení tedy může být použito jak na většinové platformě Windows, tak i na Linuxu.

Registrace našich systémů do ISZR

Doporučuje se registrovat všechny naše agendy do ISZR jako jeden celek, tzn. jeden AIS, minimálně z důvodu maximálního zjednodušení procesu (postačí pouze jeden certifikát). V případě, že jste již naše agendy registrovali jednotlivě, přeregistrujte je jako jednu agendu. Pokud to pro Vás není proveditelné, ponechte stávající stav.

Legislativní základy pro registraci našich agend do ISZR

Uvádíme výčet nejdůležitějších právních norem, na jejichž základě jsou naše systémy provozovány a využívány:

Evidence dopravních agend:

Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů


Evidence přestupků:

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Myslivecké a rybářské průkazy:

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Evidence myslivosti:

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Výherní hrací přístroje:

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 223/1993 Sb. o hracích přístrojích

Evidence sociálních agend:

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí

Instrukce č. 21-12242/2000 Ministerstva práce a sociálních věcí

Instrukce č. 21-42246/2002 Ministerstva práce a sociálních věcí

 

Kódy agend v ISZR

Abychom usnadnili úřadům proces připojení našich agend do ISZR, uvádíme příslušnost našich aplikací k jednotlivým agendám ISZR:

Evidence dopravních agend - A1042 (silniční doprava), A569 (speciální stavební úřad), A1149 (přestupky), A1046 (agenda řidičů)

Evidence myslivosti - A943

Myslivecké a rybářské průkazy - A943 (lovecké lístky), A946 (rybářské lístky)

Elektronické testy pro myslivecké stráže - A943

Evidence přestupků (samostatná) - (A1149) A3787

Evidence sociálních agend - A1185

Výherní hrací přístroje - A404

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o naše služby či produkty, kontaktujte nás. Můžete k tomu použít následující formulář.

Kontaktní formulář

Vyplnění emailu je povinné.

Novinky

 Torry's Delphi Pages

Společnost YAMACO Software se v září 2015 stala vlastníkem a provozovatelem celosvětově uznávaného portálu Torry's Delphi Pages, který je zaměřen na vše, co se týká vývojového prostředí Delphi.

Nová verze portálu byla spuštěna 6. prosince 2015.

 

Všem myslivcům, lovcům a přátelům přírody nabízíme sadu mobilních aplikací, propojenou s mezinárodním portálem Trofeje - Vaši trofej můžete operativně ohodnotit a okamžitě se  pochlubit jejími výsledky a fotografiemi!

 

Na základě vlastních zkušeností doporučujeme jedinečnou metodu výuky angličtiny, o níž lze směle říci, že funguje prokazatelně a efektivně. Je možné vyzkoušet ji zdarma.

 

 Všichni registrovaní uživatelé mohou zadat technický nebo obchodní dotaz, námět na rozšíření produktu či jakýkoliv jiný vzkaz pomocí systému HelpDesk.

Kalendář akcí

Všechny vzdělávací akce pro rok 2018 již byly realizovány. Termíny kurzů pro 1. pololetí roku 2019 budou vypsány v polovině ledna.

Pro uspořádání samostatného prezenčního školení nebo online kurzu k GDPR jen pro Váš úřad/organizaci nás prosím kontaktujte.

_________________________

- tematické školení

- online kurz

 - prezentace

 - časově omezená nabídka

 - provozní informace

Zprávy pro klienty

Update - Evidence myslivosti
10.12. - vydána verze 7.11.0.7

Update - Elektronické testy OZ dopravců
5.12. - vydána veze 11.3.0.4

Update - Evidence sociálních agend
18.11. - vydána veze 4.1.0.8

Update - Evidence smluv a objednávek
15.11. - vydána veze 3.5.0.7

Update - Evidence dopravních agend
15.11. - vydána verze 11.3.0.6

Update - PDFToolBox a PrintServer
7.11. - vydána veze 3.0.0.4

Update - Elektronické testy pro myslivecké stráže
1.11. - vydána veze 9.1.0.3

Update - Myslivecké a rybářské průkazy
1.11. - vydána veze 9.1.0.4

Update - Evidence přestupků samostatná
29.10. - vydána verze 11.2.0.6

Update - Aktualizace interaktivních případových studií
26.10. - vydána veze 011

Update - Aktualizace testových otázek pro dopravce
26.10. - vydána veze 116

Update - Aktualizace testových otázek pro řidiče TAXI
26.10. - vydána veze 113

Update - Parkovací karty a automaty
24.5. - vydána veze 1.5.0.2

Update - Výherní hrací přístroje
24.5. - vydána veze 2.2.0.2

Nová verze - Parkovací karty a automaty
7.5. - vydána veze 1.5.0.0

Nová verze - Evidence přestupků samostatná
2.5. - vydána veze 11.2.0.0

Nová verze - Výherní hrací přístroje
1.5. - vydána veze 2.2.0.0

Nová verze - Evidence sociálních agend
1.5. - vydána veze 4.1.0.0

Nová verze - Elektronické testy OZ dopravců a řidičů
28.4. - vydána verze 11.3.0.0 

Nová verze - Evidence dopravních agend
28.4. - vydána verze 11.3.0.0

Nová verze - Myslivecké a rybářské průkazy
23.4. - vydána veze 9.1.0.0

Nová verze - Elektronické testy pro myslivecké stráže
23.4. - vydána veze 9.1.0.0

Update - Evidence smluv a objednávek
21.4.  - vydána veze 3.5.0.1

Nová verze - Evidence smluv a objednávek
18.4.  - vydána veze 3.5.0.0

Nová verze - Evidence myslivosti
8.3. - vydána verze 7.11.0.0

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro ESA
29.12. - vydána veze 2018.0.0.1

Nová verze - Statistické přehledy a hlášení pro EDA
29.12. - vydána veze 2018.0.0.1

Update - Plán dovolených
29.12. - vydána veze 1.3.0.2

Nová verze - Plán dovolených
14.4. - vydána veze 1.3.0.0

Update - Plánování pracovních cest
26.1. - vydána veze 2.3.0.5 

Update - Evidence kancelářských potřeb
26.1. - vydána veze 1.6.0.5

Aktuality, technické informace

Miniaplikace na plochu

Pro uživatele Windows Vista a 7 nabízíme bezplatnou miniaplikaci na plochu, která zobrazuje nejčerstvější aktuality, týkající se našich produktů a služeb - zejména informace o nových verzích a updatech či pozvánky na školení, online kurzy nebo prezentace.

Miniaplikaci si můžete stáhnout zde, nainstalujete ji dvojklikem na stažený soubor.

 

Propojení našich aplikací se spisovými službami

Všechny naše klíčové produkty jsou nyní efektivně propojeny s nejčastěji používanými úřadovými informačními systémy, a to zejména ve vztahu k evidenci písemností, registrům a účetnictví. Podrobnosti o propojení včetně cen najdete v sekci Služby-propojení.

 

Rozšíření možností tematických školení

Náš propracovaný systém tematických školení rozšiřujeme o další novinku - videoukázky probíraných postupů, tzv. QuickExperience. Každý účastník školení tedy získá i USB náramek s ukázkami toho nejpodstatnějšího, co bylo na školení probíráno. Videoukázky lze spouštět zcela samostatně, jelikož jsou vybaveny vestavěným přehrávačem.

Malý příklad videoukázky